عوامل موفقیت سیستم مدیریت محیط زیست

عوامل موفقیت سیستم مدیریت محیط زیست موفقیت یک سیستم مدیریت زیست محیطی به تعهد تمامی سطوح و  کارکرد های سازمان (function) تحت هدایت مدیریت رده بالا بستگی دارد. سازمان ها می­توانند از فرصت­ها بیشترین بهره را ببرند تا از پیامدهای زیست محیطی زیان­آور پیشگیری کرده ،یا آنها را کاهش داده …