سطح نیاز بالا در سازمان

سطح نیاز بالا در سازمان متن زیر مطالبی را در مورد بحث سطح نیاز بالا در سازمان رائه می نماید: مك كللند معتقد است خصوصیات افرادی كه نیازهای بالایی به قدرت دارند عبارتست از: 1-وجود میل به هدایت و كنترل دیگران 2-علاقه به داشتن رهبر-پیرو عملكرد برتری تحقیقات نشان می …