تعریف ارزیابی عملکرد

تعریف ارزیابی عملکرد بررسی ارزیابی عملکرد یکی از تعاریف شناخته شده و معمول که در کتب مدیریت منابع انسانی از ارزیابی عملکرد یا ارزیابی نحوه انجام کار کارکنان شده به قرار زیر است. در رابطه با کارکنان (ارزیابی عملکرد کارکنان عبارت است از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در …