عملکرد سازمانی آزمایشگاه ها

عملکرد سازمانی آزمایشگاه ها ISO 17025: 2017 الزامات کلی برای صلاحیت، بی طرفی و عملکرد سازمانی آزمایشگاه ها را مشخص می کند. ISO 17025: 2017 برای همه سازمان هایی که فعالیت های آزمایشگاهی را انجام می دهند، صرف نظر از تعداد پرسنل قابل اجرا است. مشتریان آزمایشگاهی، سازمان های نظارتی، …