با عملکردهای غیراخلاقی مقابله کنید

با عملکردهای غیراخلاقی مقابله کنید تذکر به افراد خاطی مدیران، مسئول اجرای رفتارهای اخلاقی و تذکر به افراد خاطی هستند و باید به عنوان مدیر همیشه آماده برخورد با رفتارهای غیر اخلاقی باشید. به پیشنهادهای زیر توجه کنید در ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که تمامی سازمان در مورد اصول …