تعریف صحیح علم فروش

تعریف صحیح علم فروش تعریف صحیح علم فروش در ادامه؛   به علم دانستن ؛ اینکه نیاز خریدار چیست؟ خریدار چه می خواهد؟ خریدار چرا می خواهد؟ خریدار چگونه می خواهد؟ با خریدار چگونه باید رفتار نمود؟ خریدار را چگونه حمایت و کمک نمود؟ خریدار را چگونه جذب و دفع …