علایق افراد را بشناسید

علایق افراد را بشناسید علایق افراد را بشناسید و آن ها را مد نظر قرار بدهید در موارد زیر به آن اشاره شده:   -یکی از مؤثرترین راه های نفوذ و ایجاد ارتباط مؤثر، صحبت در خصوص علاقمندی فرد مقابل است. -در یک ارتباط مؤثر، علاقمندی فرد مقابل را بشناسید …