تفاوت ریسک و عدم قطعیت

تفاوت ریسک و عدم قطعیت ◊دو جعبه داریم،جعبه الف حاوی صد توپ است، پنجاه تا قرمز و پنجاه تا مشکی جعبه ب هم صد تا توپ دارد،‌ اما نمی دانی چندتای شان قرمزند و چندتای شان مشکی اگر بدون نگاه کردن یکی از جعبه ها را برداری و توپ قرمز …

تفاوت ریسک و عدم قطعیت

تفاوت ریسک و عدم قطعیت تفاوت ریسک و عدم قطعیت را در متن زیر مطالعه بفرمایید:     قسمت دوم نگران نباشید، بر خلاف انتظار در این خطا تنها نیستیم. به این نتیجه پارادوکس السبرگ می‌گویند که به احترام دانیل السبرگ (Daniel Ellsberg)، روان شناس سابق هاروارد، این طور نامگذاری …

تفاوت ریسک و عدم قطعیت

تفاوت ریسک و عدم قطعیت       دو جعبه داریم جعبه (الف) حاوی صد توپ است، پنجاه تا قرمز و پنجاه تا مشکی جعبه (ب) هم صد تا توپ دارد، اما نمی دانی چندتای شان قرمزند و چندتای شان مشکی  اگر بدون نگاه کردن یکی از جعبه ها را …