الگوی تغییر چیست؟

الگوی تغییر چیست؟ الگوی تغییر یکی از مهمترین مؤلفه هایی است که باید در جهت ارتقای سازمان مورد توجه قرار گیرد،چند الگوی تغییر وجود دارند که در ادامه ملاحظه می‌کنید: الگوی مسئله گشایی مدل سنتی تغییر که توسط « یونگ ولی پیت» تفسیر و توجیه شده است ، اساساً یک …