عادت های بد

عادت های بد اما مفید عادت های  بد اما مفید را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: از غر زدن تا تأخیر داشتن ۱- همیشه کارهایتان را پشت گوش می اندازید بعضی روانشناسان معتقدند ما باید دید بازتری به مسأله ی پشت گوش انداختن کارها داشته باشیم و به …