ظهور مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار

ظهور مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار در سال 1990 و همچنین در سال 1993،چند اثر از مایک هامر،جیمز چامپی و تامس داورنپورت منتشر شد. هفته نامه بیزینس ویک مایک هامر را یکی از چهار مشاور برتر مدیریت  در دهه 1990،به همراه جیمز چامپی،انتخاب کرد.مهندسی مجدد کسب و کار،بازاندیشی …