فرمانروایی ظالمانه شاخص ها

فرمانروایی ظالمانه شاخص ها فرمانروایی ظالمانه شاخص ها را در متن زیر مطالعه بفرمایید: Tyranny Metrics این یادداشت به مناسبت درج مقاله ای است كه با نام” اجازه ندهید شاخص ها کسب و کارتان را به زیر بکشند” در شماره سپتامبر-اکتبر 2019 نوشته شده است،نویسندگان این مقاله که در پست …