طرف های ذینفع

طرف های ذینفع: نیاز سازمان برای درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع یک الزام اجباری استاندارد ISO 9001، ISO 14001 و ISO 45001 است. اهمیت مدیریت ذینفعان به موفقیت یک سازمان را نمی توان دست کم گرفت. بدون اغراق، مدیریت ذینفعان به مراتب بیشتر از تمرکز مشتری است. این …

ذینفعان سازمان

“ذینفعان سازمان” متن زیر توضیحاتی را در مورد ذینفعان سازمان ارائه می دهد. اهمیت و چگونگی شناسایی ذینفعان سازمان طبق تعریف «نفع»، هر چیز قابل لمس یا غیرقابل لمس، مادی یا غیرمادی است که یک فرد یا یک گروه آن را بر اساس ارزش فعالیت‌های یک فرد یا یک گروه دیگر …