طرف های ذینفع

طرف های ذینفع: نیاز سازمان برای درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع یک الزام اجباری استاندارد ISO 9001، ISO 14001 و ISO 45001 است. اهمیت مدیریت ذینفعان به موفقیت یک سازمان را نمی توان دست کم گرفت. بدون اغراق، مدیریت ذینفعان به مراتب بیشتر از تمرکز مشتری است. این …