تعریف طراحی و توسعه

تعریف طراحی و توسعه: مجموعه ای از فرایندها  که الزامات  برای یک موضوع  را به الزامات دقیق تری تبدیل می کنند. یادآوری 1: الزامات  تشکیل دهنده ورودی طراحی و توسعه را می توان به صورت کلی تر و عمومی تر از الزاماتی که خروجی طراحی و توسعه  را تشکیل می …