طراحی سیستم های پاداش

9 فرمان به مدیران برای طراحی سیستم های پاداش 9 فرمان به مدیران برای طراحی سیستم های پاداش را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: 1) سیستم پاداش را به گونه ای طراحی نکنید که تعادل بین زندگی شخصی و کاری از بین برود. 2) قبل از تخصیص پاداش، …