اصل های اساسی سیستم

اصل های اساسی سیستم اصل های اساسی سیستم را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: 1)یک سیستم باید برای دستیابی به یک هدف از پیش تعیین شده، طراحی شود. 2)روابط متقابل و وابستگی متقابل باید در میان اجزاء موجود باشد. 3)اهداف سازمان به عنوان یک کلیت، اولویت بالاتری نسبت …