انگیزه‌بخشی به کارکنان

راه‌های گوناگون انگیزه‌بخشی به کارکنان ♦انگیزه‌بخشی به کارکنان و حفظ انگیزه‌ی آنها برای کار کردن و ماندگاری در شرکت، از آن جمله موضوعات حساسی است که نمی‌توان برای آن نسخه واحدی پیچید و انتظار داشت که روش‌های سنتی و جاافتاده‌ای مانند ارتقای مقام و ارائه مشوّق‌های پولی بیشتر، به‌طور حتم …