وزارت صنعت ، معدن، تجارت

وزارت صنعت ، معدن، تجارت وزارت صنعت ، معدن، تجارت یکی از اصلی ترین وزارت خانه ها در حوزه ی اقتصادی و کسب و کار می باشد. بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده ای با سایر بخش های اجتماعی، اقتصادی …