آماده سازی سخنرانی

نکته کلیدی برای آماده سازی سخنرانی     زبان بدن راحت باشیدوساده صحبت کنید،شما و پیامتان در واقع یک چیز هستید!اگر مخاطبان شخصیت شما را به عنوان سخنران باور نداشته باشند، در مقابل پیامتان مقاومت می کنند و به آن گوش نمی دهند؛ به همین سادگی… بی شک زبان بدن …

هر مهندس صنایع چه چیزهایی باید بداند؟

هر مهندس صنایع چه چیزهایی باید بداند؟  قسمت اول از دو قسمت مهندسی صنایع اساسا جعبه‌ابزاری از تکنیک‌ها و مهارت‌هاست که می‌تواند به طور مجازی برای هر یک شرکت یا صنعتی بکار برده شود، پس از نقطه نظر تکنیک یک مهندس صنایع می‌تواند با یادگیری موارد زیر شروع کند:  آمار …