شایستگی

شایستگی و انواع آن شایستگی به دانش، توانمندی‌ها، ویژگی‌ها یا مهارت برجسته‌ای اطلاق می‌گردد، که منجر به عملکرد شغلی بهتر می‌شود. شایستگی، ویژگی زیربنایی فرد است که به طور کلی با عملکرد برتر در یک شغل، رابطه مستقیم دارد. شایستگی شغلی به دو دسته طبقه‌بندی می‌شود: شایستگی‌های مورد نیاز (که …

صلاحیت و ایزو

صلاحیت: توانایی بکار بردن دانش و مهارت به منظور رسیدن به نتایج موردنظر. یاداوری1: صلاحیت نشان داده شده را گاهی واجد شرایط بودن می نامند. بنابر متن استاندارد: سازمان باید: الف) صلاحیت لازم کارکنانی را که تحت کنترل سازمان کار می کنند و عملکردشان بر کیفیت مؤثر است، تعیین نماید. …