صلاحیت و آگاهی

متن زیر اطلاعاتی در مورد صلاحیت و آگاهی در سیستم مدیریت محیط زیست را ارائه می نماید: صلاحیت سازمان باید: الف( صلاحیت لازم فرد) افراد(  تحت کنترل سازمان فعالیت می نماید)ند( و بر عملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی آن و توانایی آن در برآورده کردن الزامات تطابقی اثرمیگذارد)ند( را تعیین کند. …