منش مدیر

منش مدیر     منش نمایانگر هویت آنچه که سبب گردآمدن و ثمربخش شدن ویژگی های خوب در یک فرد میشود، منش است، منش یک چیز سطحی نیست، منش نمایانگر هویت انسان است،مهم ترین عنصر یک مدیر منش اوست، برای آنکه مدیران بتوانند اعتماد آفرین باشند و کارکنان را به …