تاثیر عواملی انطباق پذیری

تاثیر عواملی انطباق پذیری تاثیر عواملی انطباق پذیری را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: کیفیت بسیاری از صادرکنندگان به کشورهای غربی باید در استراتژیهایشان روی کیفیت تاکید کنند؛ زیرا نمی‌توانند فقط روی قیمت رقابت کنند. بسیاری از صادرکنندگان جدید در بخشهای خاص منتخب بر اساس ارزش به رقابت …