شیوه‌های هدف سازی

شیوه‌های هدف سازی     انواع شیوه‌های هدف سازی را در موارد زیر بخوانید؛ ۱ – طی چهار روز آینده خود را ملزم کنید تا ده دقیقه از وقت تان را صرف هدف سازی در زندگی نمایید. ۲ – به موازات تلاش برای تمرین هدف سازی در زندگی مرتبا این …