10 عاملی که مانع از تصمیم گیری درست و هوشمندانه می شود

10 عاملی که مانع از تصمیم گیری درست و هوشمندانه می شود       1-ترس و دودلی هر یک از تصمیم گیری‌ها ابعاد متنوعی دارند. همین ابعاد باعث ایجاد ترس‌هایی برای فرد تصمیم گیرنده می شود. همین ترس و تردید سبب می شود برخی گزینه‌ها را کنار بگذاریم،برای رها …