رفتارها در افراد با اعتماد

رفتارها در افراد با اعتماد رفتارها در افراد با اعتماد را در متن زیر دنبال بفرمایید: برای داشتن اعتماد به خود واقعی (خدای درون) خود باید سخت تلاش کرد. بدون شک نمی توانید تنها با خریدن وسایل جدید توقع داشته باشید اعتماد به خود(خدا) را در طول تمام فراز و …