شنیدن آفرین

شنیدن آفرین شنیدن آفرین را در متن زیر دنبال بفرمایید:     بازیکنان اسبق منچستر می گفتند اگر ببازید و الکس فرگوسن معتقد باشد نهایت سعی خود را کرده اید، مشکلی وجود نخواهد داشت، اما اگر به ضعف خود ببازید… باید مراقب گوش هایتان باشید! -اما بعد از چند سال …