شناسایی و ارزیابی رعایت قوانین

شناسایی و دسترسی به قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی نماینده مدیریت به منظور آگاهی از بخش نامه ، مقررات ، مصوبات ، قوانین ، آئین نامه ها و سایر موارد الزام آور قانونی زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی که به نحوی به فعالیتها ، محصولات یا خدمات …