ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک       چون در روش های تجزیه ای بهبود اندکی بوحود آمده و در غالب اوقات بررسی نتایج حاصل از این آنالیز ها پیچیده است،نزدیک شدن به ریسک صفر واقع گرایانه نیست،در این مواقع استفاده از روش های ارزیابی ریسک ضروری است،در ارزیابی ریسک غالبا فرمول پایین …