شغل هایی که از دست میروند و شغل هایی که به دست می آیند

شغل هایی که از دست میروند و شغل هایی که به دست می آیند     -مؤسسه_مکنزی در گزارشی با عنوان «شغل‌هایی که از دست می‌رود، شغل‌هایی که به دست می‌آید» که در دسامبر ۲۰۱۸ منتشر نموده است، به سناریو‌های مختلف گذار نیروی کار دوران اتوماسیون و به کارگیری هرچه …