حرکت کارکنان ، شستشوي دست ها در محل ورودي تهیه غذا

شستشوي دست ها در محل ورودي تهیه غذا در ذیل اطلاعاتی در مورد حرکت کارکنان ، شستشوي دست ها در محل ورودي تهیه غذا ارائه میگردد.این اطلاعات در راستای طرح پیش نیاز خطر در راستای ایزو 22000 می باشد: کليه ي کارکنان بايد از طريق يک ورودي مخصوص به تهیه غذا …