فرهنگ ، استراتژی را سر صبحانه می‌ بلعد

فرهنگ ، استراتژی را سر صبحانه می‌ بلعد:   نمی‌ توانیم فرض را بر این بگذاریم که ، فرهنگ یک شرکت به خودی خود ، ایجاد و بهینه می‌ شود. در عصر تکنولوژی ، می بایست با فرایند و سیستم درست ، از روح سازمان مراقبت کرد، نیاز است که …