نکات مدیریت

نکات مدیریت   جلسه را به موقع آغاز کنید حتی اگر چند نفر از شرکت کنندگان در جلسه هنوز نرسیده اند، جلسه را آغاز کنید، وقتی این افراد به جلسه برسند و ببینند نکات مهمی را از دست داده اند، می فهمند در جلسه ی بعد نباید دیر حاضر شوند، …