ایزو 14001

 ایزو 14001 یک استاندارد بین المللی است و در مورد نحوه  اجرای یک سیستم مدیریت محیط زیست موثر اطلاعاتی در اختیار ما می گذارد. این استاندارد به منظور ایجاد توازن بین دو هدف حفظ سود آوری و کاهش اثرات زیست محیطی طراحی شده است. در صورت اجرای کامل دستورالعمل های …

شرکت ایزو

شرکت ایزو شرکت مهندسین مشاور آریان گستر شرکت ایزو به عنوان مشاور سیستمهای مدیریتی آمادگی خود را جهت ارائه خدمات آموزش،استقرار،پیاده سازی و اخذ گواهینامه های ایزو 9001 ایزو 10002 ایزو 14001 ایزو 13485 ایزو 10004 ایزو 16949 ایزو 10015 ایزو 22000 ایزو 29001 ایزو 10668 ایزو 50001 ایزو 17025 …

صدور ایزو،صدور گواهینامه ایزو

چنانچه به دنبال دریافت گواهینامه های بین المملی ایزو هستید حتما به موارد زیر توجه فرمایید. هیچ گاه نمی توان استاندارد ایزو،ستاندارد محصول و یا سایر استانداردها را خرید.!!!!!!!!!!!!!! استاندارد از نظر لغوی یعنی نظم،قانون و ضابطه به یاد داشته باشید جهت دریافت گواهینامه ی هر استانداردی ابتدا باید شما …

ایزو 50001

سیستم مدیریت انرژی هدف از این استاندارد توانمند سازی سازمان ها به استقرار سیستم ها و فرایندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی است. پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامدهای زیست محیطی و کاهش هزینه …

ایزو HSE-MS

در همسویی با استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی ، ایمنی و محیط زیست ، از دهه های قبل ، برخی شرکت های بین المللی به ویژه در حضور صنایه نفت، اقدام به تدوین استاندارد های راهنما نمودند. استانداردهای مذکور که عمدتا با مخفف HSE-MS معرفی شده …