شروع مذاکره

شروع مذاکره شروع مذاکره بسیار امر مهمی مباشد،لیکن:    نخستین جملات یکی از مراحل مهم مذاکره، شروع مذاکره است‼️نخستین جملات و مواضع شما، موقعیت شما را در مذاکره مشخص می کند؛ لحن صحبت کردن موضع اولیه، ژست ها و لحن صحبت کردن شما پیامی را به طرف مقابل انتقال می …