شرح وظایف مدیر فروش و بازاریابی

شرح وظایف مدیر فروش و بازاریابی – تقسيم كار بين كاركنان تحت نظارت و راهنمايي وآموزش آنان جهت اجراي صحيح وظايف و افزايش كارآئي  . – حصول اطمينان از عملكرد صحيح كاركنان تحت سرپرستي . – توافق نهايي با مشتريان در رابطه با قيمت فروش محصولات  . – نظارت بر …