شرح وظايف مدير بازرگاني در حيطه سيستم HACCP

 شرح وظايف مدير بازرگاني در حيطه سيستم HACCP   * سياست گذاري فروش و قرارداد محصولات * برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و كنترل كليه عمليات مرتبط با سيستم HACCP در واحد بازرگاني شامل: الف ) ارتباط با مشتريان و اطمينان از درك خواسته هاي مشتريان براي فروش محصولات …