آمادگی اضطراری و مراحل انجام تخریب

آمادگی اضطراری آمادگی اضطراری عامل حیاتی در پروسه تخریب است. کارگران می بایست بدانند چگونه به موقعیت های اضطراری احتمالی پاسخ دهند و مسیرهای خروجی می بایست مشخص و تعریف شده باشند. بیمارستان ها و مراکز درمانی در نزدیکی کارگاه می بایست مشخص شوند و نام، آدرس و شماره تلفن …

شرایط اضطراری

شرایط اضطراری شرايط اضطراري زيست محيطي: هر وضعيتي را گویند كه به طور اضطراري شرکت را از نظر زيست محيطي به خطر بياندازد مانند هر نوع وضعيتي كه منجر به آلودگي هوا، خاك، آب و يا تخريب غير قابل جبران در محيط زيست گردد. شرايط اضطراري ايمني و بهداشت شغلي: …