شرایط اضطراری

شرایط اضطراری شرايط اضطراري زيست محيطي: هر وضعيتي را گویند كه به طور اضطراري شرکت را از نظر زيست محيطي به خطر بياندازد مانند هر نوع وضعيتي كه منجر به آلودگي هوا، خاك، آب و يا تخريب غير قابل جبران در محيط زيست گردد. شرايط اضطراري ايمني و بهداشت شغلي: …