شرايط اضطراري

شرايط اضطراري ايمني و بهداشت شغلي : هر وضعيتي كه به طور اضطراري بر سلامت و ايمني افراد تاثير گذار باشد مانند حوادث طبيعي نظير سيل , زلزله , … و يا هر نوع آتش سوزي, انفجارمين و…, آزاد شدن ناگهاني گازهاي سمي و خطرناك , رها شدن مايعات و …