شخصیت های جدید کاری

شخصیت های جدید کاری ♦ کارکنان بعداز عادی شدن شرایط -پساکرونا-‌ ۴ گروه می‌شوند. «سبک کار» متفاوت در کرونا، شخصیت‌های متفاوت را در کارکنان یک محیط‌کار شکل داده است، گروهی دنبال «حضور کامل» هستند و گروهی دیگر می‌خواهند «دورکاری کرونایی» را ادامه دهند، دو گروه دیگر اما «رفاه افراطی» و …