گرفتنِ تصمیماتِ مهم در زندگی

گرفتنِ تصمیماتِ مهم در زندگی ، شباهتِ جالبی با “بدن سازی” دارد!     روزهایِ اولی که تمرین و حرکاتِ سختِ ورزشی را شروع می کنی ، تمام عضلاتت درد می گیرد ، زود خسته می شوی و شب ها به سختی می خوابی ، اما بعد از مدتی هم …