شایستگی و آگاهی ایزو 14001:2015

 شایستگی الزامات  شایستگی در استاندارد ایزو 14001  برای اشخاصی که تحت کنترل سازمان کار می کنند و بر عملکرد زیست محیطی تاثیر گذار هستند ، به کار می رود ، از جمله  اشخاصی که : الف ) کارشان به طور بالقوه ایجاد پیامد  زیست محیطی بارز  دارد ؛ ب ) …