شایستگی های مدیر

شایستگی های مدیر چه شایستگی هایی یک مدیر را اثربخش می کند؟ شايد به نظر سوال ساده ای باشد؛ اما هنوز هم بسیاری از افراد و سازمان ها تلاش می کنند تا پاسخ مطلوبی برای این سوال پیدا کنند و بدانند شایستگی های مدیر چیست؟ در سال 2017، انجمن آمریکایی …