تعیین و بازنگری شایستگی

تعیین وتحلیل مربوط به شایستگی تعیین نیازهای آتی سازمان متناسب با مقاصد و اهداف کیفیت ،از جمله شایستگی مورد نیاز کارکنان سازمان میتواند از منابع متعدد درونی و بیرونی و ازجمله موارد زیر گرفته شود: تغیرات سازمانی یا فرایندهای کاری سوابق حاصل از آموزش قبلی یا جاری برآورد سازمان از …