شاه کلید موفقیت چیست؟

شاه کلید موفقیت چیست؟ شاه کلید موفقیت چیست؟با ما همراه بمانید: استعداد،ضریب هوشی و یا عامل دیگر؟ ◊《آنجلا داکورث 》سخنران انگیزشی مشهور و جهانی، کتابی دارد به نام «سرسختی، قدرت اشتیاق و پشتکار». او در این کتاب میگوید مهم ترین عامل موفقیت بعد از بررسی ها، نه هوش اجتماعی،نه استعداد، …