تیم فروش شاهرگ اصلی سازمان

تیم فروش شاهرگ اصلی سازمان     شاخص هاي مالي امروزه بازار، تكنولوژي و انسان ها آن قدر تغيير كرده اند كه شايد خيلي از ما فكر ميكنيم اگر به روز نباشيم، كنار گذاشته خواهيم شد شاخص هاي مالي در سرتاسر دنيا نشان مي دهند كه قدرت خريد افراد ضعيف …