شانس مبتدى

شانس مبتدى در قماربازى كسانى كه مبتدى هستند و در دورهاى اول مى بازند، معمولا اينقدر باهوش هستند كه سريع كنار بكشند، اما كسانى كه در ابتدا شانس مى آورند تمايل به ادامه دارند، اين افراد آماتور كه متقاعد شده اند مهارتشان بالاتر از حد متوسط است، پول شرط بندى …