راهی برای ترکیب متوازن کار و زندگی

ترکیب متوازن کار و زندگی       شادکاری : از پیش‌نیازهای مهم دستیابی به احساس شادی در محیط کار، ایجاد تعادل بین زندگی و کار است. باید همیشه بکوشید تا بهترین و کامل‌ ترین «خود» را هم در کار و هم در زندگی بروز دهید و در هرحال بر …